Záchranný archeologický průzkum

Očekávaný majetkový převod zámku v Janovicích z Ministerstva vnitra ČR na Národní památkový ústav a jeho zpřístupnění veřejnosti provázela příprava projektu plánované rekonstrukce.

Nedílnou součástí bude i výstup záchranného archeologického výzkumu, který by měl spolu se stavebně historickým průzkumem osvětlit stavební vývoj této nejen pro region Rýmařovska významné památky.

     Na podzim roku 2018 proběhla první, zjišťovací, etapa archeologického výzkumu, které předcházelo vyhodnocení dostupné ikonografie, plánové a stavební projektové dokumentace, nálezových zpráv starších archeologických výzkumů a zejména výsledků geofyzikální prospekce.

     Plošný odkryv v sedmi sondách přinesl základní informace o stratigrafické situaci, podstatným je především zjištění výraznějšího navýšení terénu, provázeného častějšími úpravami povrchů, od jednoduchého štěrkového posypu až k stabilním valounovým dlažbám. Lokalita se nachází v původním bažinatém prostředí, na soutoku Podolského, Janovického a Růžového potoka a nevhodné hydrologické podmínky provází existenci zámku dodnes. Zděné základové konstrukce, dokumentované v superpozicích se stávajícím stavem, dokládají odlišnosti ve vývoji půdorysné dispozice objektu, existenci více stavebních fází napovídá i několik úrovní technické infrastruktury v podobě cihlových a kamenných trativodů.